PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete(podukrep 6.1)

POVZETEK: Leta 2018 sem Urban Škapin pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Na prevzeti kmetiji opravljam kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji sem povečal obseg kmetijskih površin in s tem izboljšal konkurenčnost kmetije. Z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji bom prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje.  Kot mladi prevzemnik imam na kmetiji delovno mesto oz. zaposlitev. Na kmetiji vodim tudi knjigovodstvo po metodologiji FADN.

GLAVNE DEJAVNOSTI:  Kmetija, ki sem jo prevzel je usmerjena v vinogradništvo in živinorejo. Obdelujemo 2,5 ha vinogradov in 8 ha travnikov, s katerimi sem v operaciji posebni traviščni habitati. Na kmetiji redim 15 koz za prirejo mesa in 10 prašičev.  Pri vseh živalih, ki jih redim je zagotovljena dobrobit. Na kmetiji sem do sedaj prodajal samo odprta vina, v prihodnje pa načrtujem stekleničiti vino in tako pridobiti na kakovosti in prodajni ceni.

Poleg reje živali sem na kmetiji tudi posodobil tehnološko zastarelo mehanizacijo. Kupil sem nov traktor in specializirani priključek za mehansko medvrstno obdelavo tal. Na kmetiji smo uredili tudi dvorišče in prenovili staro streho strojne lope.

CILJI:

Na kmetiji imamo naslednje cilje:

–  gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;

– z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev kot so inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji

– Višji prihodki in boljša konkurenčnost kmetije in

– Zaposlitev na kmetiji

 

NAZIV AKTIVNOSTI: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

POVZETEK: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

GLAVNE AKTIVNOSTI:

  • OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO

Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

  • OPERACIJA POSEBNI TRAVIŠČNI HABITATI

Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in travniških kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.

CILJI: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

NAZIV AKTIVNOSTI: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

POVZETEK: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

GLAVNE AKTIVNOSTI: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

CILJI: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI: : Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

NAZIV AKTIVNOSTI: Dobrobit živali (ukrep 14)

POVZETEK: Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

GLAVNE AKTIVNOSTI: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

CILJI: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm